Przeglądy Powiatowe

Organizatorem dwóch tegorocznych przeglądów w naszym powiecie jest Międzynarodowy Dom Kultury w Międzyzdrojach.
Powiatowy Przegląd Piosenki Dziecięcej oraz Powiatowy Przegląd Solistów i Muzycznych Zespołów Estradowych odbędą się w Międzynarodowym Domu Kultury – 22 kwietnia 2017 roku.

ZASADY ORGANIZACYJNE PRZEGLĄDÓW POWIATOWYCH

1. Do udziału w przeglądach amatorskiego ruchu artystycznego, które są konkursami, organizatorzy zapraszają zespoły i wykonawców indywidualnych wszystkich typów szkół i ośrodków kultury, a także pracujących samodzielnie – różnych grup wiekowych – tj. dzieci, młodzież i dorosłych.

2. Prezentacje wykonawców i ich programów w poszczególnych dziedzinach odbywać się będą wg załączonego terminarza przeglądów poprzez:

- przeglądy środowiskowe, lokalne w szkole lub ośrodku kultury w terminie dowolnym, lecz

zakończyć się muszą co najmniej na dwa tygodnie przed eliminacjami wyższego stopnia,

- przeglądy gminne zakończyć się muszą co najmniej na dwa tygodnie przed eliminacjami

powiatowymi

- przeglądy powiatowe co najmniej na dwa tygodnie przed przeglądami wojewódzkimi.

3. Muzyczne zespoły estradowe i soliści, piosenka dziecięca mogą odbywać się w trakcie jednego przeglądu.

4. Przeglądy z dziedziny recytacji i plastyki odbywają się jako odrębne wydarzenia.

Powyższe przeglądy zakończone zostaną osobnymi przeglądami wojewódzkimi.

Repertuar zgłoszony i wykonany w przeglądzie najniższego stopnia nie może być zmieniany w dalszych eliminacjach.

U W A G A: Organizatorzy eliminacji środowiskowych, gminnych do przeglądu powiatowego, kwalifikują maksymalnie do 3 wykonawców łącznie, bez względu na kategorie wiekowe (dot. piosenki dziecięcej, solistów i zespołów estradowych, recytacji).

Przeglądy wszystkich stopni powinny przybrać formę otwartych koncertów, wystaw, prezentacji z udziałem publiczności i być okazją do szerokiego pokazania osiągnięć zespołów i wykonawców w środowisku lokalnym.

5. Komisję oceniającą w przeglądach powiatowych powołują bezpośredni realizatorzy danego przeglądu w uzgodnieniu z Zamkiem Książąt Pomorskich.

W pracach jury weźmie udział 1 juror delegowany przez Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie.

6. Zamek Książąt Pomorskich zapewnia jurorów w przeglądach wojewódzkich.

7. Koszty przejazdu i wyżywienia uczestników przeglądu pokrywają instytucje delegujące lub sami wykonawcy.

8. Obowiązkiem wszystkich organizatorów przeglądów poszczególnych stopni, jest przesłanie protokołu ( 2 egz .) z określeniem przygotowania zawodowego (kwalifikacji artystycznych) jurorów, wykazu wykonawców oraz kart zgłoszeń uczestników zakwalifikowanych do etapu powiatowego natychmiast po przeglądzie do organizatora przeglądu powiatowego, najpóźniej dwa tygodnie przed terminem imprezy.

9. Szczegółowe informacje o wymogach regulaminowych (repertuar, czas trwania prezentacji, itp.) przeglądów kończących się finałem wojewódzkim są zawarte w poszczególnych regulaminach przeglądów (do pobrania na stronie internetowej Kamieńskiego Domu Kultury (www.kadek-kamien.pl).

10. O występie zespołu w danej kategorii wiekowej decyduje wiek większości jego członków.

11. Uczestnicy wyrażają zgodę na fotorelację ich występu do celów marketingowych i promocji przeglądów.

 

Mały Konkurs Recytatorski

PDF_small DOC_small

 

 

 

Ogólnopolski Konkurs Recytatorski

PDF_small

DOC_small

 

 

Wojewódzki Przegląd Plastyczny

PDF_small

DOC_small